Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Livebid s.r.o. se sídlem: Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 14100169, DIČ: CZ14100169, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C spisová značka 360592, vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanskýzákoník“)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP" nebo „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy o přímé koupi uměleckého díla, uzavřené mezi kupujícím (dále „kupující“) a společností Livebid s.r.o. se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 14100169, DIČ: CZ14100169, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C spisová značka 360592 (dále jako „Livebid“ nebo „prodávající“), která na základě rámcové komisionářské smlouvy uzavřené s autorem díla na základě ustanovení § 2455 a násl. občanského zákoníku zajišťuje prodej uměleckého díla jako komisionář.
  2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy o koupi díla uzavřené mezi kupujícím a Livebid (dále jako „kupnísmlouva“), a to výhradně prostřednictvím internetového obchodu na webové adresehttps://livebidoriginals.cz(dále jako „internetový obchod“). 
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  4. Vedlejší ústní nebo jiné dohody jsou neplatné. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy, včetně těchto VOP, se řídí českým právním řádem.
  5. Uvedené ceny zboží jsou finální, tzn. včetně galerijní odměny a včetně DPH.
  6. Tyto VOP se řídí ust. § 1771 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících zákonů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). Livebid zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření kupní smlouvy tak, aby mohl plnit své právní povinnosti, příp. pro jiný účel, ke kterému udělil kupující souhlas. Náležitosti související s ochranou osobních údajů dle GDPR jsou dále upraveny zvláštním dokumentem dostupným na webových stránkách Livebid.
 2. Uživatelský účet 
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové adresehttps://livebidoriginals.czmůže kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jako „uživatelský účet“).
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.
  5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  6. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 3. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího 
  1. Livebid dokládá pravost díla certifikátem pravosti díla, vystaveným autorem díla. Certifikát pravosti bude kupujícímu zaslán současně se zbožím. 
  2. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu stanovenou v kupní smlouvě. Livebid akceptuje následující způsoby úhrady kupní ceny: platbu prostřednictvím vygenerovaného QR kódu, platbu převodem na bankovní účet č.……..…….vedený u………….……..…., platbu přes platební bránu či jiné způsoby, pokud to platforma umožňuje.  
  3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s dodáním zboží a náklady spojené s balením ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4. Kupující se zavazuje uhradit Livebid kupní cenu v plné výši, včetně poplatků a DPH předem. Livebid se zavazuje vystavit kupujícímu zálohovou fakturu. 
  5. Po uhrazení celkové částky za zboží se Livebid zavazuje vystavit kupujícímu daňový doklad – fakturu, kterou zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  6. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu za zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  8. Součástí plnění ze strany Livebid není pojištění ani instalace či adjustace zakoupených uměleckých předmětů, není-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.
 4. Uzavření kupní smlouvy
  1. Nabídky prodeje zboží jsou nezávazné a Livebid není povinen kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Kupující bere na vědomí, že zboží, které Livebid v internetovém obchodě nabízí není ve vlastnictví Livebid, ale ve vlastnictví jednotlivých autorů děl, pokud není uvedeno u konkrétního díla jinak. 
  3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněna kontrola a změna vložených údajů. Po odeslání objednávky jsou údaje prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení potvrdí kupujícímu jeho objednávku elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, která je součástí objednávky, nebo objednávku odmítne, a to i bez uvedení důvodu. 
  4. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky. 
  5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká po uhrazení kupní ceny kupujícím, a to okamžikem potvrzení objednávky ze strany Livebid. 
  6. Potvrzením objednávky a výběrem způsobu dopravy kupující souhlasí s podmínkami a cenou zvolené dopravy.
  7. V případě, kdy si kupující zvolí možnost osobního vyzvednutí zboží v sídle Livebid, je povinen k převzetí zboží v čase dle předchozí domluvy, avšak neprodleně po uzavření kupní smlouvy, přičemž nejpozději do 14 dnů, není-li písemně dohodnuta lhůta delší. Neučiní-li tak, je Livebid oprávněn účtovat náklady na skladování zboží. Po dobu, kdy Livebid zboží pro kupujícího uskladní, platí ustanovení občanského zákoníku o skladování, včetně ust. § 2428 a 2949 občanského zákoníku. Livebid je oprávněn účtovat skladné ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den skladování.
  8. Nevyzvedne-li si kupující zboží ve lhůtě 14 dnů, a to ani po písemné výzvě na elektronickou adresu kupujícího ze strany Livebid s tímto upozorněním, je Livebid oprávněn od smlouvy odstoupit, v takovém případě je prodávající oprávněn jednostranně započíst skladné proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  9. Pokud je z důvodů vzniklých na straně kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě dohodnuto, je povinností kupujícího nahradit prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v kupní smlouvě, splatnost je 14 dnů od doručení e-mailu.
  10. Vlastnické právo přechází na kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny (tj. po připsání příslušné částky na účet Livebid), a to okamžikem potvrzení objednávky ze strany Livebid, od tohoto okamžiku nese kupující též nebezpečí škody na věci. Livebid splní povinnosti z kupní smlouvy předáním prvnímu dopravci, či předáním zboží kupujícímu v případě osobního předání.
  11. V případě, kdy kupující zboží nepřevezme, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na jeho straně k převzetí nedošlo. 
  12. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
  13. Kupující souhlasí s použitím komunikačním prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé každé ze stran při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí každá strana sama.
 5. Podmínky pro odstoupení od smlouvy
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  2. V případě uzavření smlouvy distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu, má kupující, který je fyzickou osobou, právo do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy odstoupit, a to v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Livebid odesláno písemně ve lhůtě 14 dnů od uzavření kupní smlouvy na adresu sídla prodávajícího Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 či na adresu elektronické pošty prodávajícího………………………
  3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, který tvořípřílohuobchodních podmínek.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V. odst. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu v bezvadném stavu a v původním obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu (jako je např. keramika, sklo, reliéfní struktura na plátně apod.) obvyklou poštovní cestou.
  5. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím je kupující povinen zaslat nejpozději se zbožím prodávajícímu též certifikát pravosti díla, v případě, že mu byl prodávajícím dodán.
  6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V. odst. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je také oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  7. V případě zaslání zboží zpět prodávajícímu je kupující povinen zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
  8. Veškeré zboží je prodávajícím před odesláním kupujícímu důkladně nafoceno, v případě vrácení bude zboží podrobeno podrobné kontrole, zda nedošlo k jakémukoli jeho poškození. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, včetně snížení jeho hodnoty, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  10. U zboží (jako např. kresby, grafiky apod.), které bude dodáno ve speciálním označeném obalu, negarantuje prodávající při porušení obalu a pečeti obalu a následném vrácení zboží kupujícím zpět vrácení plné kupní ceny.
  11. U unikátního zboží ve formě ruční práceoznačené jako sběratelská ediceprodávající negarantuje při jeho vrácení zpětnou úhradu plné kupní ceny kupujícímu.
 6. Práva z vadného plnění 
  1. Livebid poskytuje co možná nejvíce přesné a úplné informace ohledně uměleckých předmětů, jejich autorství a stavu, přičemž vychází z informací poskytnutých autorem díla, ale s ohledem na to, že umělecké předměty, které nabízí k prodeji svou povahou nejsou spotřebním zbožím, Livebidneposkytuje v tomto směru žádnou záruku. 
  2. Veškeré zboží je před odesláním či předáním kupujícímu plně zkontrolováno, Pokud kupující obdrží zásilku, která je poškozená, je povinen upozornit při přebírání zásilky na tuto skutečnost kurýra, jestliže tak neučiní, bude obtížné prokázat, že byla zásilka poškozena při přepravě, a reklamace může být uznána podle uvážení Livebid. Pokud kupující obdrží poškozené zboží, je povinen neprodleně kontaktovat Livebid a poskytnout fotografie poškozeného zboží.
  3. Livebid výslovně upozorňuje, že díla nabízená v internetovém obchodě jsou uměleckými díly, tzn. nejsou spotřebním zbožím, neslouží žádnému konkrétnímu účelu, jsou typicky již použitá, ve stavu, který odpovídá době jejich vzniku (stáří) a míře jejich opotřebení. Předměty technického charakteru jsou prodávány bez jakékoli záruky ohledně funkčnosti.
  4. Kupující je povinen se seznámit s manuálem zacházení s uměleckými díly (dále jen „manuál“), který je přiložen k dodacímu listu.
  5. Reklamace se nevztahují na případy, kdy vznikla vada nesprávným skladováním, užíváním, přepravou nebo jiným nesprávným jednáním na straně kupujícího, a také na vady, které vznikly stářím či běžným opotřebeníma které vznikly v důsledku porušení pravidel pro zacházení s uměleckými díly obsažených v manuálu. .
  6. Reklamaci je kupující povinen uplatnit písemně, s uvedením důvodů, a to v místě sídla Livebid či korespondenčně, zároveň s doručením uměleckého předmětu k přezkoumání reklamace zpět do sídla Livebid. V případě zaslání uměleckého předmětu zpět Livebid je kupující povinen umělecký předmět zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Kupující je v případě reklamace povinen prokázat, že od okamžiku, kdy na něj přešlo nebezpečí škody na zboží, nedošlo ke změně stavu uměleckého předmětu.
  7. Za vady se považují právní a/nebo faktické vady uměleckého předmětu v podstatném rozporu s informacemi poskytnutými kupujícímu ze strany autora prostřednictvím Livebid. V případě pochybností ohledně reklamace jakékoli vady je Livebid oprávněn ustanovit odborníka či /znalce v příslušném oboru k závaznému přezkoumání vady.
  8. V případě, že Livebid reklamovanou vadu uzná, v závislosti na povaze této vady má kupující v případě, že se jedná o vadu odstranitelnou nárok na odstranění této vady, přičemž ale bere kupující na vědomí, že bez souhlasu autora díla nelze dělat do díla zásahy. vV případě, že se nejedná o odstranitelnou vadu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny či vrácení kupní ceny v závislosti na typu vady.  
 7. Závěrečná ujednání
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne…………..…a jsou k dispozici na internetových stránkáchhttps://livebidoriginals.czv aktuálně platném a účinném znění.Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Livebid je oprávněna jednostranně měnit nebo doplňovat ustanovení VOP. Změnu VOP zveřejní na svých internetových stránkách https://livebidoriginals.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  4. Prodávající výslovně prohlašuje, že je kupní smlouvu výrazem jeho pravé a svobodné vůle a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
  5. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Livebid odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má Livebid i kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. 
  6. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, s vyloučením kolizních norem, a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
  7. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy je kupující osobaou, která má v úmyslu nakoupit zboží od Livebid,  fyzickou ije právnickou osobou. Na právnickou osobu se však nevztahují ujednání, která jsou výslovně dle těchto Obchodních podmínek či podle občanského zákoníku určena pouze pro fyzické osoby, které jsou spotřebiteli.  či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, pokud není výslovně uvedeno jinak.